• T

ಪುಷ್ಪಾ ಬನ್ಸೋಡೇ

ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಸುಶೀಲಾ ಕುಚೆಕರ್

ಮನೆ ಮಸಾಲೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಮನಿಷ್ ಮಾತ್ರೆ

ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಯರ್ ಮತ್ತು
ಟಿ ಶರ್ಟಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಶ್ಯಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಶರ್ಮಾ

ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಹರಿಯಾಣ

ಕಮಲೇಶ್ ಕುಮಾರಿ

ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್

ದೆಹಲಿ

ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್

ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ

ದೆಹಲಿ

ಅಮ್ರಿತ್ ಕೌರ್

ಬುಟೀಕ್

ದೆಹಲಿ

ಪವಿತ್ರಾ ಶರ್ಮಾ

ಹಾಲು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು

ದೆಹಲಿ

ರಜತ್ ಮಿತ್ತಲ್

ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಹಾಗು ಪಿಲೋ ಕವರ್ ನ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ

ಉಮೇಶ್ ಕಂಸಲ್

ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆ

ದೆಹಲಿ

ನಿಶಾ ಬಜಾಜ್

ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ

ದೆಹಲಿ

ಬಿ. ಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

ತೆಲಂಗಾಣ

ಆಕಾಶ್ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಕಪಾಡಿಯ

ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು

ಗುಜರಾತ್

ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾ ಜೆ. ತ್ರಿವೇದಿ

ಟಿಫಿನ್ ಸರ್ವೀಸ್

ಗುಜರಾತ್

ವೈಶಾಲಿ ಪಾರಿಕ್

ಬೇಕರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆ

ಗುಜರಾತ್

ಜಯಂತಿಭಾಯ್
ರಾಮ್ ಭಾಯ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ

ಪಾನ್ ಪಾರ್ಲರ್

ಗುಜರಾತ್

ರಾಧೇಶಾಮ್
ಚಿಮನ್ ಭಾಯ್ ಪಢಿಯಾರ್

ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ

ಗುಜರಾತ್

ಅಥಿರಾ ದೇವರಾಜನ್

ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ

ಕೇರಳ

ಬಿಂದು ಸನ್ನೀ

ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆ

ಕೇರಳ

ಡಿ. ಬಾನುಪ್ರೀಯಾ

ರಿಸೈಕಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ ತಯಾರಿಕೆ

ತೆಲಂಗಾಣ

ಸಿಜೇಶ್ ಪಿ.

ಟೂಥ್ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಕರು

ಕೇರಳ

ಶ್ರೀಲಾಲ್ ಎಂ.

ಕಂಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್

ಕೇರಳ

ಸುನೀತಾ

ಮಶ್ರೂಮ್ ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ

ಕೇರಳ

ಬಬ್ಲೀ ದುಬೆ

ಕಿರಾಣಿ ಹಾಗು ಉಪಹಾರದ ಅಂಗಡಿ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ

ದೋಪಕ್ಸಕುಮಾರ್ಬಸೊೋತ್ಾಿ

ರೆಡಿಮೆಡ್ಗಾಮೆಮಂಟ್ಸ್ಸೊಟೋರ್

ಆ್ಯಂಡ್ಕಾಶ್ಮೀರ್

ಸತ್ರೋಶ್ಕುಮಾರ್ರೆೈನಾ

ಸಿಟೋಲ್ಐಟಮ್ಗಳಉತ್ಾಾದನೆ

ಆ್ಯಂಡ್ಕಾಶ್ಮೀರ್

ಭಗತ್ಎಚಂದರ್

ಮೊಬಾಯಿಲ್ರಿಪೆೋರ್ಶಾಪ್

ಆ್ಯಂಡ್ಕಾಶ್ಮೀರ್

ಪ ಜಾಗೊೋಯಲ್

ಝುಂಬಾಕಾಲಸಸ್

ಮ್ಧಯಪಿದ್ೆೋಶ

ಪ್ರಮೋದ್ ಶರ್ಮಾ

ಪತ್ಂಜಲಿಸೊಟೋರ್

ಮ್ಧಯಪಿದ್ೆೋಶ

ರೂಪಾದ್ೆೋವಿ

ಶೃಂಗಾರ್ಶಾಪ್

ಬಿಹಾರ್

ಶೆಾೋತ್ಾಂಕ್ಸಸಮೆಿೋಂದ್ಾಿ

ಪಶುವೆೈದಯಫಾಮಾಮ

ಬಿಹಾರ್

ದೋಪ್ಮಾಲಮೆಹಾಿ

ಫಾಯನಿ್ಸೊಟೋರ್

ರಾಜಸಾಾನ

ಸೊೋನಾದ್ೆೋವಿ

ಬೂಯಟಿಪಾಲಮರ್

ರಾಜಸಾಾನ

ನವಾಜ್ಶರಿೋಫ್

ಮೊಬಾಯಿಲ್ಹಾಗುಎಕ್ಸರಿೋಸ್ಶಾಪ್

ಅಸಾ್ಂ

ದುಲುಮೊೋನಿಕಲಿತ್ಾ

ಸಿಟೋಲ್ಐಟಮ್ಗಳಉತ್ಾಾದನೆ

ಅಸಾ್ಂ

ಪ್ರೋಪ್ರಬಿಸಾಾಸ್

ಕಸೂತ್ರಉದಯಮ್

ಅಸಾ್ಂ

ಶಂಪಾಹಲೆದೋರ್

ಗಾಿಸರಿಸೊಟೋರ್

ಪಶ್ಮಿಮ್ಬಂಗಾಳ

ರಾಜೆೋಶಾರಿಆ್ರ್.

ಚ್ಾಟ್ಸಆ್ಯಂಡ್ಜೂಯಸ್ಶಾಪ್

ಕನಾಮಟಕ

ಅಪ್ರಮತ್

ಸೆಕೂಯರಿಟಿಸವಿೋಮಸ್

ಕನಾಮಟಕ

ಬಲಿಾೋರ್ಕೌರ್

ಹಿಟುಟಗರಣಿ

ಪಂಜಾಬ್

ಚರಣ್ರ್ಜೋತ್ಕೌರ್

ಕಾಲತ್ಸಿಟಚಿಂಗ್

ಪಂಜಾಬ್

ಆ್ರ್. ಷನುುಘ/ಶನುುಘಾಪ್ರಿಯಾನ್

ಕೆೋಬಲ್ಟಿವಿಆ್ಪರೆೋಟಿಂಗ್ಹಾಗುನೆಟ್ಸವರ್ಮಂಗ್ಸವಿೋಮಸಸ್

ತ್ಮಿಳುನಾಡು

ಎಸ್. ನಾಚಿಯಪಾನ್

ಬೆಂರ್ಪ್ರಟಟಣದಉತ್ಾಾದನೆ

ತ್ಮಿಳುನಾಡು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎಂವೈ) ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್,
ನಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಕ್ಕ/ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಲೋನಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ! ಬನ್ನಿ ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಧನೆ ಗೈದ ಜನರ ನೈಜ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ...
ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ನೀಡಿರುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ:

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎಂವೈ) ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.mudra.org.in ಗೆ ಹೋಗಿರಿ

ವೇಣು ಕೆ.

ಮಸಾಲೆ ಹಾಗು ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಾಣಿ

ಕೇರಳ

ವಿನೋದ್ ಕೆ.

ಬೇಕರಿ

ಕೇರಳ

ಟಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್

ತೆಲಂಗಾಣ

ಎಸ್. ಗಿರಿಧರ್ರಾವ್

ಡೈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು
ವೌಲ್ ಡ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ

ತೆಲಂಗಾಣ

ಚಂದಿಬಲಿವಮಾಮ

ಕೊೋಳಿಫಾಮ್ಮ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ

ಮೊಹಮ್ುದ್. ಇಬಾಿಹಿಂಖಾನ್

ದನಸಿಅಂಗಡಿ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ

ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ವಿಶಾಕಮಾಮ

ಕರಕುಶಲ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ

ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ತ್ರಿಪಾಟಿ

ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ಸಲೂನ್

ಆ್ಯಂಡ್ಕಾಶ್ಮೀರ್

ಶಾಂತ್ರ

ಪೆಡಲ್ರಿಕ್ಷಾಲೊೋಡಿಂಗ್

ಮ್ಧಯಪಿದ್ೆೋಶ

ಸುಷ್ಾುದ್ೆೋವಿ

ದನಸಿಅಂಗಡಿ

ಮ್ಧಯಪಿದ್ೆೋಶ

ರುಬಿದ್ೆೋವಿ

ಮಿಠಾಯಿಅಂಗಡಿಮಾಲಿಕರು

ಬಿಹಾರ್

ರುಚಿಚ್ೌದರಿ

ಬೂಟಿೋಕ್ಸ

ಬಿಹಾರ್

ಶಹನಾಜ್

ಕಾಲತ್ಶಾಪ್

ರಾಜಸಾಾನ

ಕೆ. ಪ ಂಗೊಡಿ

ಅಡಿಕೆಹಾಳೆಯಪೆಲೋಟುಗಳಉತ್ಾಾದನೆ

ತ್ಮಿಳುನಾಡು

ಗುರ್ಜಮತ್ಕೌರ್

ಬೂಯಟಿಪಾಲಮರ್

ಪಂಜಾಬ್

ಸಂದೋಪ್ರ್ಜಂದಲ್

ಮೊಬಾಯಿಲ್ಹಾಗುಎಕ್ಸರಿೋಸ್ಶಾಪ್

ಪಂಜಾಬ್

ಮ್ನೊೋಜ್ಸುಕಾಲನಿ

ಬಾಡಿಗೆಗೆಡಿಸೊಾೋಲೆೈಟ್ಸಉಪಕರಣಗಳು

ರಾಜಸಾಾನ

ದನೆೋಶ್ಸೆೈನಿ

ರೆಡಿ-ಮೆಡ್ಗಾಮೆಮಂಟ್ಸ್ಬೂಯಸಿನೆಸ್

ಕನಾಮಟಕ

ಧನೆೋಶಾರ್ಪತ್ಂಗಯಾ

ಅಂಬುಯಲೆನ್್

ಅಸಾ್ಂ

ಅಂಜಲಿೋತ್ರವಾರಿ

ಹೊೋಮ್ಮೆೋಡ್ಸೆಾೈಸಸ್ಪೌಡರ್ಪ್ರಿಡಕ್ಷನ್

ಪಶ್ಮಿಮ್ಬಂಗಾಳ

ತ್ುಪುರ್ಚಟರ್ಜಮದ್ಾಸ್

ಟಿೋಸಾಟಲ್

ಪಶ್ಮಿಮ್ಬಂಗಾಳ

ಸೊೋಮಾಸಹಾ

ಜನರಲ್ಸೊಟೋರ್

ಪಶ್ಮಿಮ್ಬಂಗಾಳ

ಉಮಾಮ್ಹೆೋಶ್ನಾಯಕ

ಎಲೆರ್ಿಕಲ್ಶಾಪ್

ಕನಾಮಟಕ

ಅರುಲ್ಮೊೋಝೋಸವಮನನ್

ಸೆಟೋಶನರಿಹಾಗುಫೆಲೋಕ್ಸ್ಟೆಿೋಡಿಂಗ್

ತ್ಮಿಳುನಾಡು